GANGSTA'S PARADISE

Mã số Karaoke: 41920 Arirang 5 số

Mã số karaoke bài hát GANGSTA'S PARADISE

Lời bài hát mở đầu:

Coolio

Tra cứu Mã số Karaoke 5 số (Arirang),Mã số Karaoke 5 số (MusicCore), Mã số Karaoke 6 số (California), Mã số Karaoke 6 số VietKTV bài hát GANGSTA'S PARADISE tác giả ca sĩ Coolio

BÀI TƯƠNG TỰ

511074California 6 số

Paradise

Oh let's go paradise rock roll 크게 틀고서...

주영훈

509552California 6 số

Paradise

우우우 우우우우 우우우우 우우우 우우우우...

박정원

715022California 6 số

STRANGER IN PARADISE

Take my hand I'm a stranger in paradise oh lost in a wonderland a stranger...

TONY BENNET

714820California 6 số

SATURDAY NIGHT

S A T U R D A Y Night S A T U R D A Y Night S A T U R D A Y Night S A T U...

BAY CITY ROLLERS